Skip to main content

Det er let at skifte fra A-kasse til A-kasse i Danmark, men det er alligevel en god idé at sætte sig lidt ind i de A-kasse regler og love der gælder på området i Danmark, inden man binder sig til en bestemt A-kasse.

Her skitseres nogle af de vigtigere dele af lovgrundlaget på A-kasse området, som du skal være opmærksom på, når du tilmelder dig en ny A-kasse.

A-kasse regler
Der findes i Danmark ingen lov om, at særlige grupper af arbejdstagere er forpligtet til at være medlem af en A-kasse, men dette kan måske ændre sig. A-kasser er tillige omfattet af en stor del af de arbejdsretslige love herunder f.eks. funktionærloven, ansættelsesbevisloven og de andre hovedlove på arbejdsmarkedet, men disse love vil vi ikke se nærmere på her.

>> Sammenlign alle 27 stats-anerkendte A-kasser i Danmark her

Her ses i stedet nærmere på nogle af de mest gængse regler, der vedrører danskeres medlemskab af en arbejdsløshedskasse. I maj 2010 udarbejdede regeringen en omfattende dagpengereform. Den mest omtalte ændring i dagpenge-reformen var, at dagpengeperioden for ledige blev forkortet fra 4 år til 2 år. Derfor kan du i dag kun modtage dagpenge i op til 2 år.

Hvis du bliver fyret
A-kassernes vigtigste opgaver er ifølge loven at udbetale dagpenge til A-kassens medlemmer såfremt medlemmerne skulle blive ledige. Som udgangspunkt er det ligemeget hvordan medlemmet er blevet ledig, der er dog visse særregler for medarbejdere, der er blevet bortvist fra deres arbejdsplads.

Hvis du bliver ledig, skal du straks henvende dig til din A-kasse, som så guider dig igennem alle formaliteterne i processen. Når formalia er på plads modtager du dagpenge fra først i måneden efter, at du er blevet ledig.

Maksimum dagpengesatsen er fastsat ved lov og reguleres hvert år. Dagpengesatsen er også afhængig af, hvor stor din indkomst har været i de sidste tre måneder (12 uger), inden du blev ledig. Regnestykket ser sådan ud: 90 % af din løn de sidste tre måneder divideres med 65 arbejdsdage. Du kan dog maksimalt få udbetalt den lovbestemte sats for dagpenge, som reguleres på årsbasis af arbejdsdirektoratet (mange A-kasser giver dog mulighed for at tegne en såkaldt lønsikring, hvis du har en løn der overstiger det lovbestemte maximum for dagpenge).

A-kassernes dagpengesats
For at finde din præcise dagpengesats, kan du henvende dig til din A-kasse, mens som tommelfingerregel opnår du den maksimale ydelse, hvis du hver måned har tjent over 20.000 kroner som fuldtidsansat eller 13.000 som deltidsansat.

Supplederende dagpenge
Et andet tilbud hos A-kasserne er supplerende dagpenge, som du kan få, hvis du har mulighed for at arbejde en smule (for eksempel en lille deltidsansættelse et sted), men alligevel har brug for dagpenge for at holde dig økonomisk på fode.

Ligesom med SU, så kan du kun få supplerende dagpenge op til en bestemt indtægt pr. måned (spørg din A-aksse om satsen). Muligheden for udbetaling af supplerende SU reguleres også årligt af offentlige myndigheder.

>> Sammenlign alle 27 stats-anerkendte A-kasser i Danmark her


Keine Kommentare vorhanden


Du hast eine Frage oder eine Meinung zum Artikel? Teile sie mit uns!

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *